• 26 March 2023
  Draft Minutes of 34th Annual General Meeting
  Ref No: CS/2023/PR-05

  Please be informed that the Draft Minutes of the 34th Annual General Meeting of Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc (“Draft Minutes”) held on 20 March 2023 at Crossroads Maldives, can be viewed from the below link of our website.
   
  https://www.dhiraagu.com.mv/about-us/investor-relations/annual-general-meetings


  Shareholders wishing to propose any amendments to the Draft Minutes may do so by submitting such proposals to the Dhiraagu Head Office, Ameenee Magu, Male’ or via email to ‘[email protected]’, before 16:00 hrs on Thursday, 27 April 2023. Any submissions thereafter will not be considered.

  Shareholders are requested to include the following details when making the submission:

  Full Name:

  National ID. Card No:

  Address:

  Contact Number:

  Section number of the Draft Minutes to which amendments are proposed  For more information, contact:

  Investor Relations
  Phone: 3311435/3311121
  Email: [email protected]


 • 26 March 2023
  Draft Minutes of 34th Annual General Meeting
  Ref No: CS/2023/PR-05
  ދިރާގުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޑްރާފްޓް ޔައުމިއްޔާ

  20 މާރިޗް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވުނު ދިރާގުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޑްރާފްޓް ޔައުމިއްޔާ ދިރާގުގެ ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިވާ ލިންކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
   
  https://www.dhiraagu.com.mv/about-us/investor-relations/annual-general-meetings

  މިގޮތުން، ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުން، 27 އޭޕްރިލް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ބޭނުންފުޅުވާ އިސްލާހެއް ލިޔުމުން މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް (އަމީނީ މަގު) ނުވަތަ [email protected] އީ-މެލް އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި ތާރީހުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އިސްލާހުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނޭ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

  ހިއްސާދާރުން ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  ފުރިހަމަ ނަން:
  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު:
  އެޑްރެސް:
  ގުޅޭނޭ ނަންބަރު:
  ޑްރާފްޓް ޔައުމިއްޔާގެ އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާ ބައި:


  26 މާރިޗް 2023

  އިިިިިިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

  އިންވެސްޓަރ ރިލޭޝަންސް

  ފޯން: 3311121/3311425

  އީމެއިލް: [email protected]


Download Dhiraagu App
Copyright © 2024 DHIRAAGU (Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc)
Ooops!
Generic Popup