Share

Press Releases

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 563 އައިޓަމްގެ ތެރެއިން 1 އިން 5 އައިޓަމް
Displaying items 1 to 5 of 563 articles
Show me
select
items in one page

15 Sep 2019
Win a trip to Disneyland with Dhiraagu TV!
DhiraaguTV, the only IPTV Service in the Maldives has launched a brand new promotion for all DhiraaguTV customers...


31 Jul 2019
Dhiraagu launches the first commercial 5G service in Maldives and South Asia
Dhiraagu, the leading telecom and digital services provider in the Maldives has commercially launched 5G service today. ..


ދިރާގުން ރާއްޖޭގައި 5ޖީ ތައާރަފުކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން މުވާސަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން މޮބައިލް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޓިވިޓީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށްވާ ..


26 Jun 2019
DhiraaguTV adds Nickelodeon to its new Video-on-Demand (VoD) platform
DhiraaguTV announced that Nickelodeon, the number-one entertainment brand for kids,..


23 May 2019
Get unlimited Premium Viber Stickers with Dhiraagu
Maldives leading digital services provider, Dhiraagu has launched a special package that enables unlimited download of Premium Viber stickers,..


RSS Subscribe RSS Feed
  • Filter articles by :
  • Year:
    select
  • Month:
    select


Media contact
Mohamed Mirshan Hassan
Senior Manager Brand & Marketing Communications
Tel: 3311336