Share

Announcements

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 349 އައިޓަމްގެ ތެރެއިން 1 އިން 5 އައިޓަމް
Displaying items 1 to 5 of 349 articles
Show me
select
items in one page

16 Jan 2019
Temporary Suspension of Mobile Number Portability Service
  Please be advised that due to an urgent and unavoidable system enhancement work,..


01 Jan 2019
Postponing of 30 Anniversary Giveaway Week 13 Lucky Draw
Today, 1 January 2019 being a public holiday, the Week 13 lucky draw of our 30 Anniversary Giveaway has been rescheduled to Wednesday,..


19 Dec 2018
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ނަމްބަރ:..


19 Nov 2018
Postponing of 30 Anniversary Giveaway Week 7 Lucky Draw
Tomorrow, 20 November 2018 being a public holiday,..


31 Oct 2018
Resuming Mobile Number Portability Service
Further to our announcement issued on 14 Oct 2018,..


RSS Subscribe RSS Feed
  • Filter articles by :
  • Year:
    select
  • Month:
    select


Media contact
Mohamed Mirshan Hassan
Senior Manager Brand & Marketing Communications
Tel: 3311336