Share

Announcements

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 351 އައިޓަމްގެ ތެރެއިން 1 އިން 5 އައިޓަމް
Displaying items 1 to 5 of 351 articles
Show me
select
items in one page

04 Feb 2019
Completion of planned enhancement work on our Business Support System
Further to our announcement issued on 22 January 2019,..


22 Jan 2019
Planned enhancement work on our Business Support System
We will be carrying out an enhancement work on our business support system,..


16 Jan 2019
Temporary Suspension of Mobile Number Portability Service
  Please be advised that due to an urgent and unavoidable system enhancement work,..


01 Jan 2019
Postponing of 30 Anniversary Giveaway Week 13 Lucky Draw
Today, 1 January 2019 being a public holiday, the Week 13 lucky draw of our 30 Anniversary Giveaway has been rescheduled to Wednesday,..


19 Dec 2018
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ނަމްބަރ:..


RSS Subscribe RSS Feed
  • Filter articles by :
  • Year:
    select
  • Month:
    select


Media contact
Mohamed Mirshan Hassan
Senior Manager Brand & Marketing Communications
Tel: 3311336