Share

Announcements

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 364 އައިޓަމްގެ ތެރެއިން 1 އިން 5 އައިޓަމް
Displaying items 1 to 5 of 364 articles
Show me
select
items in one page

26 Jul 2019
Update on Dhiraagu Business Support System Upgrade Work
Further to the announcement issued yesterday on the Business Support System upgrade work,..


25 Jul 2019
ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުން.
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ...


07 Jul 2019
Discontinuation of old Prepaid Plans
With the launch of the new Dhiraagu Prepaid on 11 July 2018,..


31 May 2019
Cessation of Sony Channel and FYI
We would like to keep our customers informed that the following channels will no longer be available to any TV service provider in Maldives as the channel providers have discontinued broadcasting in South East Asia region...


16 Mar 2019
Some channels on DhiraaguTV may be interrupted due to Sun Interference
We would like to keep our DhiraaguTV customers informed that due to ‘Sun Interference’..


RSS Subscribe RSS Feed
  • Filter articles by :
  • Year:
    select
  • Month:
    select


Media contact
Mohamed Mirshan Hassan
Senior Manager Brand & Marketing Communications
Tel: 3311336