Share

Announcements

ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 367 އައިޓަމްގެ ތެރެއިން 1 އިން 5 އައިޓަމް
Displaying items 1 to 5 of 367 articles
Show me
select
items in one page

08 Apr 2020
Stopping Paper Bills
In response to the current COVID-19 pandemic situation,..


18 Mar 2020
Dhiraagu Customer Service Centers will be closed from 19 to 26 March 2020
We would like to keep our customers informed that as per the advice given by Health Protection Agency (HPA) and relevant authorities regarding the Covid-19 pandemic,..


06 Feb 2020
Second Phase of planned enhancement work on our Business Support System
We will be carrying out the second phase of the enhancement work on our Business Support System,..


26 Jul 2019
Update on Dhiraagu Business Support System Upgrade Work
Further to the announcement issued yesterday on the Business Support System upgrade work,..


25 Jul 2019
ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުން.
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ...


RSS Subscribe RSS Feed
  • Filter articles by :
  • Year:
    select
  • Month:
    select


Media contact
Mohamed Mirshan Hassan
Senior Manager Brand & Marketing Communications
Tel: 3311336