Share

Dhiraagu Launches First HSPA+ (H+) Network Offering Fastest Data Speeds in Maldives

23 April 2013 

For the first time in Maldives Dhiraagu has launched HSPA+ (H+) network after the completion of successful testing of the technology in greater Male’ area. This enhancement to our network will guarantee Dhiraagu mobile data customers the fastest data speeds in the country and ensure the best experience.

H+ is the next step for Dhiraagu’s network evolution towards launching Long-Term Evolution (LTE) or 4G and work has now begun to prepare the network for testing of 4G services.

Dhiraagu is continuously working to bring improvements to the network, enhance customer experience and this is another milestone in this direction. Dhiraagu is already the biggest telecommunication company in Maldives giving widest 3G coverage in the country by covering 82% of population.


Media contact for information:

Mohamed Mirshan Hassan
Manager Marketing Communications and Public Relations
Phone: 3311336

Ibrahim Imjad Jaleel
Marketing Communications and PR Executive
Phone: 3311681, Mobile: 7792040

  • އާންމުކޮށް ކުރާ ސުވާލުތައް
މީޑިއާ ކޮންޓެކްޓް
މުޙައްމަދު މިރުޝާން ހަސަން
މެނޭޖަރ މަރކެޓިން ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ފޯން: 3311336

އިބްރާޙިމް އިމްޖާދް ޖަލީލް
އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް
ފޯން: 3311681 | މޮބައިލް: 7792040